eBGDAEP. M.1Intro=106XXXXXX899XXXXXXX899XXXXXXX899XXXXXXX899X342XXXXXX899XXXXXXX899XXXXXXX899XXXXXXX899XP. M.3XXXXXX899XXXXXXX899XXXXXXX899XXXXXXX899X4XXXXXX899XXXXXXX899XXXXXXX899XXXXXXX899X5XXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899XP. M.6XXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899X7XXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899X8XXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899XP. M.9XXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899X10XXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899X11XXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899XP. M.12XXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899X13XXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899X14XXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899XP. M.15XXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899X16XXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899X17XXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899XP. M.18XXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899X19XXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899X20XXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899XXXXXX7899XP. M.21XXXXX7879XXXXXX7879XXXXXX7879XXXXXX7879X22XXXXX7879XXXXXX7879XXXXXX7879XXXXXX7879X23XXXXX7879XXXXXX7879XXXXXX7879XXXXXX7879XP. M.24XXXXX7879XXXXXX7879XXXXXX7879XXXXXX7879X25XXXXX5657XXXXXX5657XXXXXX5657XXXXXX5657X26XXXXX5657XXXXXX5657XXXXXX5657XXXXXX5657XP. M.27XXXXX5657XXXXXX5657XXXXXX5657XXXXXX5657X28XXXXX5657XXXXXX5657XXXXXX5657XXXXXX5657X29Verse 1X899XX899XX899XX899XX899XX899XX899XX899XP. M.30X899XX899XX899XX899XX899XX899XX899XX899X31X899XX899XX899XX899XX899XX899XX899XX899X32X899XX899XX899XX899XX899XX899XX899XX899XP. M.33X8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910X34X8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910X35X8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XP. M.36X8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910X37X899XX899XX899XX899XX899XX899XX899XX899X38X899XX899XX899XX899XX899XX899XX899XX899XP. M.39X899XX899XX899XX899XX899XX899XX899XX899X40X899XX899XX899XX899XX899XX899XX899XX899X41X8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XP. M.42X8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910X43X8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910X44X8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XP. M.P. M.P. M.P. M.45Verse 27X7X7X5555557X7X7X555555467X7X7X5555557X7X7X555555P. M.P. M.P. M.P. M.477X7X7X5555557X7X7X555555487X7X7X5555557X7X7X555555P. M.P. M.P. M.P. M.497X7X7X5655657X7X7X565565507X7X7X5655657X7X7X565565P. M.P. M.P. M.P. M.517X7X7X5655657X7X7X565565527X7X7X5655657X7X7X565565P. M.53X879XX879XX879XX879XX879XX879XX879XX879X54X879XX879XX879XX879XX879XX879XX879XX879X55X879XX879XX879XX879XX879XX879XX879XX879XP. M.56X879XX879XX879XX879XX879XX879XX879XX879X57X657XX657XX657XX657XX657XX657XX657XX657X58X657XX657XX657XX657XX657XX657XX657XX657XP. M.59X657XX657XX657XX657XX657XX657XX657XX657X60X657XX657XX657XX657XX657XX657XX657XX657XP. M.61Bridge20202020202062424242424242P. M.6354545454545464757575757575P. M.6520202020202066424242424242P. M.6720202020202068424242424242P. M.69Verse 3X899XX899XX899XX899XX899XX899XX899XX899X70X899XX899XX899XX899XX899XX899XX899XX899X71X899XX899XX899XX899XX899XX899XX899XX899XP. M.72X899XX899XX899XX899XX899XX899XX899XX899X73X8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910X74X8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XP. M.75X8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910X76X8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910X77X899XX899XX899XX899XX899XX899XX899XX899XP. M.78X899XX899XX899XX899XX899XX899XX899XX899X79X899XX899XX899XX899XX899XX899XX899XX899X80X899XX899XX899XX899XX899XX899XX899XX899XP. M.81X8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910X82X8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910X83X8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XP. M.P. M.84X8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910XX8910X85Verse 47X7X7X5555557X7X7X555555P. M.P. M.P. M.P. M.867X7X7X5555557X7X7X555555877X7X7X5555557X7X7X555555P. M.P. M.P. M.P. M.887X7X7X5555557X7X7X555555897X7X7X5655657X7X7X565565P. M.P. M.P. M.P. M.907X7X7X5655657X7X7X565565917X7X7X5655657X7X7X565565P. M.P. M.P. M.927X7X7X5655657X7X7X56556593X879XX879XX879XX879XX879XX879XX879XX879XP. M.94X879XX879XX879XX879XX879XX879XX879XX879X95X879XX879XX879XX879XX879XX879XX879XX879X96X879XX879XX879XX879XX879XX879XX879XX879XP. M.97X657XX657XX657XX657XX657XX657XX657XX657X98X657XX657XX657XX657XX657XX657XX657XX657X99X657XX657XX657XX657XX657XX657XX657XX657XP. M.100X657XX657XX657XX657XX657XX657XX657XX657X101X879XX879XX879XX879XX879XX879XX879XX879X102X879XX879XX879XX879XX879XX879XX879XX879XP. M.103X879XX879XX879XX879XX879XX879XX879XX879X104X879XX879XX879XX879XX879XX879XX879XX879X105X657XX657XX657XX657XX657XX657XX657XX657XP. M.106X657XX657XX657XX657XX657XX657XX657XX657X107X657XX657XX657XX657XX657XX657XX657XX657X108X657XX657XX657XX657XX657XX657XX657XX657XP. M.109Bridge 2202020202020110424242424242P. M.111545454545454112757575757575P. M.113202020202020114424242424242P. M.115202020202020116424242424242117Interlude151515151515121512151215118131513151315141514151415119151515151515121512151215120131513151315141514151415121131313131313101310131013122121312131213121312131213123131313131313101310131013124121312131213121312131213125Outro151515151515121512151215126131513151315141514151415127151515151515121512151215128131513151315141514151415129131313131313101310131013130121312131213121312131213131131313131313101310131013132121312131213121312131213133151515151515121512151215134131513151315141514151415135151515151515121512151215136131513151315141514151415137131313131313101310131013138121312131213121312131213139131313131313101310131013140121312131213121312131213141151515151515121512151215142131513151315141514151415143151515151515121512151215144131513151315141514151415145131313131313101310131013146121312131213121312131213147131313131313101310131013148121312131213121312131213149151515151515121512151215150131513151315141514151415151151515151515121512151215152131513151315141514151415153131313131313101310131013154121312131213121312131213155131313131313101310131013156121312131213121312131213157151515151515121512151215158131513151315141514151415159151515151515121512151215160131513151315141514151415161131313131313101310131013162121312131213121312131213163131313131313101310131013164121312131213121312131213165151515151515121512151215166131513151315171517151715167151515151515121512151215168131513151315171517151715169131313131313101310131013170121312131213121312131213171131313131313101310131013172121312131213121312131213173151515151515121512151215174131513151315171517151715