1=120FTFTFTFToHASFTFTFTFTFTFToHASoHAS442BDASBDASASBDBDASBD3BDASBDASASBDBDASBD4BDASBDASASBDBDASBD5BDASBDASASBDBDASBD6BDASBDASASBDBDASBD7BDASBDASASBDBDASBD8BDASBDASASBDBDASBD9BDASBDASASBDBDASBD10BDASBDASASBDBDASBD11BDASBDASASBDBDASBD12BDASBDASASBDBDASBD13BDASBDASASBDBDASBD14BDASBDASASBDBDASBD15BDASBDASASBDBDASBD16BDASBDASASBDBDASBD17BDASBDASASBDBDASBD18BDASBDBDASBD19BDASBDBDASASAS20BDASBDBDASBD21BDASBDBDASASAS22BDASBDASASBDBDASBD23BDASBDASASBDBDASBD24BDASBDASASBDBDASBD25BDASBDASASBDBDASBD26ASASASASCCASASASASCC27BDASBDASASBDBDASBD28BDASBDASASBDBDASBD29BDASBDASASBDBDASBD30ASASASASCCASASASASCC31BDASBDASASBDBDASBD32BDASBDASASBDBDASBD33BDASBDASASBDBDASBD34BDASBDASASBDBDASBD35BDASBDASASBDBDASBD36BDASBDASASBDBDASBD37BDASBDASASBDBDASBD38BDASBDASASBDBDASBD39BDASBDASASBDBDASBD40BDASBDASASBDBDASBD41BDASBDASASBDBDASBD42BDASBDASASBDBDASBD43BDASBDASASBDBDASBD44BDASBDASASBDBDASBD45BDASBDASASBDBDASBD46BDASBDASASBDBDASBD47BDASBDASASBDBDASBD48BDASBDBDASBD49BDASBDBDASASAS50BDASBDBDASBD51BDASBDBDASASAS52BDASBDASASBDBDASBD53BDASBDASASBDBDASBD54BDASBDASASBDBDASBD55BDASBDASASBDBDASBD56ASASASASCCASASASASCC57BDASBDASASBDBDASBD58BDASBDASASBDBDASBD59BDASBDASASBDBDASBD60ASASASASCCASASASASCC61BDASBDASASBDBDASBD62BDASASASBDAS63BDASASASBDASASAS64BDASASASBDAS65BDASASASBDASASAS66BDASASASBDAS67BDASASASBDASASAS68BDASASASBDAS69BDASASASBDASASAS70BDASASASBDAS71BDASASASBDASASAS72BDASASASBDAS73BDASASASBDASASAS74BDASBDASASBDBDASBD75BDASBDASASBDBDASBD76ASASASASCCASASASASCC77BDASBDASASBDBDASBD78BDASBDASASBDBDASBD79BDASBDASASBDBDASBD80ASASASASCCASASASASCC81BDASBDASASBDBDASBD82BDASBDASASBDBDASBD83BDASBDASASBDBDASBD84BDASBDASASBDBDASBD85BDASBDASASBDBDASBD86BDASBDASASBDBDASBD87BDASBDASASBDBDASBD88BDASBDASASBDBDASBD89BDASBDASASBDBDASBD90ESSCRCCCBDAS