You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGCGC1A=110442XX3XXXXXXXXXXX4XXXXXXXXXX5XXXXXXXXXXXXXX6XXXXXXXXXXXXXXXX70XX0X0XXXX00XX80XX0X0X0X0X0XX900000000000000006100000000000000000000000001100000000000000000006let ring12B2044X742213022240200let ringlet ring142044XX779771502224000let ring16224444XXXX77XX442222170022222244022XXXXX018224444XXXX77XX997777779919121299774400XXXXlet ring20C533755755XXX977755533533213335533533755555755XXXlet ringlet ring225557755XXX977121010533233335533533755555555XXXlet ring24977755977755977755533253335533533755555755XXXXXXlet ringlet ring265557XXXXXX7779XXXXXX121010755533270033XXXXXXXX00555XX28D0X00XXXX00XXX29000000000000000000633330057057057057057057057057310570570575XX12111098765430let ring32E2044X7422330222402XXXX34224444XX77121299773500222222440000XXXXXX03640709070907040703740907040202384047079091201239151291212XXXXXXlet ring40F5557755XXX9777555335334133355335330005337557555557554275597797775575597775575575597775553353343121010XX003330005554433333333XXXX3333XX33XX45333355555555XXXX5555XX55XX4633333333XX33XXXXXXXX3333XXXX473333555555555555XX55XXXXXXXX5555XXXX4833XXXX33XXXX3333XX3333XXXX4955XXXX55XXXXXXXX55XX55XXXXXXXX5033XX33XXXX33XX33XXXX33XXXX3515555555555555555555555555533352Outrofree time=687559777555335453533755121010755977755533755977553445433357559777¼5¼5¼5335335455333512101075597797775575597775553353364356533XXXXXX55507777777799999999999999543579999991212121212121212999999997777777858997755775522552222224459552200222222533
Change tuning (R)
Get Plus