You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1Intro=100442345678Jedzie poci¹g, …22…z³e wagony,9Zwrotka 1222022Do2210wiezienia wioz¹ mnie,55545Œwiat ma…22…tylko cztery strony,11222022A w tym œwiecie nie ma mnie...22122220213141516Gdy2217Zwrotka 2swe oczy otworzy³em,222022Wielki ¿al…22…ogarn¹³ mnie,1855545Po policzkach ³zy sp³ynê³y,2219222022Zrozumia³em …22…wtedy, ¿e...2022202Czarny2021Refrenchleb i czarna kawa,222022Opêtani222255samotnoœci¹,5455Myœl¹ sw¹ szukaj¹ szczêœcia,542322202224Czarny, czarny202025chleb i czarna kawa,222022Opêtani222655samotnoœci¹,5455Mysl¹ sw¹ szukaj¹ szczêœcia,54272220222829Bridge30313233343536M³odsza siostra, zapyta³a,2237Zwrotka 3222022Mamo2238gdzie braciszek mój,5554539Odsiaduje2040wyrok swój...22202Czarny, czarny202041Refrenchleb i czarna kawa,222022Opêtani224255samotnoœci¹,5455Mysl¹5443sw¹ szukaj¹ szczêœcia,22202244Carny, czarny202045chleb i czarna kawa,222022Opêtani224655samotnoœci¹,5455Mysl¹5447sw¹ szukaj¹ szczêœcia,2220224849Bridge5051525354555657Interludium585960Wtem2261Zwrotka 4do celi klawisz wpada2220222i zaczyna wie¿nia biæ,26255545M³ody wiêzieñ na…22…twarz pada,63222022Serce mu przestaje biæ...226422202I nadejdzie…22…chwila b³oga,65Zwrotka 5222022Œmieræ2266zabierze oddech mój,55545Moje cia³o stad…22…wynios¹,672220A pod cela bêd¹ znów...22226822202Inny czarny202069Refrenchleb i czarna kawa,222022Opêtani227055samotnoœci¹,5455Myœl¹ sw¹…54…szukaj¹ szczêœcia,7122202272Czarny2073chleb i czarna kawa,222022Opêtani227455samotnoœci¹,5455Myœl¹5475sw¹ szukaj¹ szczêœcia...22202276Czarny, czarny202077chleb i czarna kawa,222022Opêtani227855samotnoœci¹,5455Myœl¹5479sw¹ szukaj¹ szczêœcia...2220228081Change tuning (R)
Get Plus