You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1Intro=100442345678Jedzie poci¹g, …22…z³e wagony,9Zwrotka 1222022Do2210wiezienia wioz¹ mnie,55545Œwiat ma…22…tylko cztery strony,11222022A w tym œwiecie nie ma mnie...22122220213141516Gdy2217Zwrotka 2swe oczy otworzy³em,222022Wielki ¿al…22…ogarn¹³ mnie,1855545Po policzkach ³zy sp³ynê³y,2219222022Zrozumia³em …22…wtedy, ¿e...2022202Czarny2021Refrenchleb i czarna kawa,222022Opêtani222255samotnoœci¹,5455Myœl¹ sw¹ szukaj¹ szczêœcia,542322202224Czarny, czarny202025chleb i czarna kawa,222022Opêtani222655samotnoœci¹,5455Mysl¹ sw¹ szukaj¹ szczêœcia,54272220222829Bridge30313233343536M³odsza siostra, zapyta³a,2237Zwrotka 3222022Mamo2238gdzie braciszek mój,5554539Odsiaduje2040wyrok swój...22202Czarny, czarny202041Refrenchleb i czarna kawa,222022Opêtani224255samotnoœci¹,5455Mysl¹5443sw¹ szukaj¹ szczêœcia,22202244Carny, czarny202045chleb i czarna kawa,222022Opêtani224655samotnoœci¹,5455Mysl¹5447sw¹ szukaj¹ szczêœcia,2220224849Bridge5051525354555657Interludium585960Wtem2261Zwrotka 4do celi klawisz wpada2220222i zaczyna wie¿nia biæ,26255545M³ody wiêzieñ na…22…twarz pada,63222022Serce mu przestaje biæ...226422202I nadejdzie…22…chwila b³oga,65Zwrotka 5222022Œmieræ2266zabierze oddech mój,55545Moje cia³o stad…22…wynios¹,672220A pod cela bêd¹ znów...22226822202Inny czarny202069Refrenchleb i czarna kawa,222022Opêtani227055samotnoœci¹,5455Myœl¹ sw¹…54…szukaj¹ szczêœcia,7122202272Czarny2073chleb i czarna kawa,222022Opêtani227455samotnoœci¹,5455Myœl¹5475sw¹ szukaj¹ szczêœcia...22202276Czarny, czarny202077chleb i czarna kawa,222022Opêtani227855samotnoœci¹,5455Myœl¹5479sw¹ szukaj¹ szczêœcia...22202280811 Add comment2 Add comment3 Add comment4 Add comment5 Add comment6 Add comment7 Add comment8 Add comment9 Add comment10 Add comment11 Add comment12 Add comment13 Add comment14 Add comment15 Add comment16 Add comment17 Add comment18 Add comment19 Add comment20 Add comment21 Add comment22 Add comment23 Add comment24 Add comment25 Add comment26 Add comment27 Add comment28 Add comment29 Add comment30 Add comment31 Add comment32 Add comment33 Add comment34 Add comment35 Add comment36 Add comment37 Add comment38 Add comment39 Add comment40 Add comment41 Add comment42 Add comment43 Add comment44 Add comment45 Add comment46 Add comment47 Add comment48 Add comment49 Add comment50 Add comment51 Add comment52 Add comment53 Add comment54 Add comment55 Add comment56 Add comment57 Add comment58 Add comment59 Add comment60 Add comment61 Add comment62 Add comment63 Add comment64 Add comment65 Add comment66 Add comment67 Add comment68 Add comment69 Add comment70 Add comment71 Add comment72 Add comment73 Add comment74 Add comment75 Add comment76 Add comment77 Add comment78 Add comment79 Add comment80 Add comment81 Add commentChange tuning (R)