You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
d#A#F#C#G#D#1AFade In ~=1544423456789B1011121314151617Cu3goki2dashi0-ta3ka218-ze3wo319tsu3kat2te0-mai3a220-ga3ru221ya3bu2risu2te0-ta3chi222-zu3ni3to223ji3ko2me0-ra3re3ta224-ji3kan325ku3da2keru0-mizu3shibu226-ki3ya327ha3ji2keru0-hoshi3ku228-zu3ga229ya3miku2mo0-ni3te230o2no3basu3yu231bi3saki2ni0-fu3reru232-shun3kan0-ni233Dko3(2)to2(2)ba5(5)ni0(2)34de2(2)ki2(3)nai0(2)35o2(2)moi3(5)ga2(3)36-ka3(2)na2(4)deru3(2)37tsu2(2)ta0(0)nai3(2)38-me2(2)ro2(3)dini0(2)39tsu2(2)tau3(5)suto2(3)40-ri3(2)-2(4)41ma3(2)do2(2)ni5(5)sasu0(2)42hi2(2)ka2(3)ru0(2)43ka2(2)ge3(5)no2(3)44-i3(2)ro2(4)ga3(2)45ma2(2)ba0(0)taku3(2)46-ta2(2)bi2(3)ni0(2)47ka2(2)wa3(5)ru2(3)48-yo0(2)u3(2)ni3(2)49E-5051525354555657Fka3na2ta0-ni3ki3e258-tei3ku359ki3te2ki2no3-5hi3bi260-ki3ga261so3no2kyori0-o3shira262-se3ru3mo263do3ra2nai0-ka3ko3o264-wa3rau365hi3gashi2no0-so3ra266-noi3ro3to267ma3za2ri2a0-u3chi3he268-i3sen269me3o2tsu2but0-te3mi3mi270o2fu2sagu3ta271mi3da2ga0-ka3waku272-shun3kan0-ni273D (2x)ko3(2)to2(2)ba5(5)ni0(2)74de2(2)ki2(3)nai0(2)75i2(2)tami3(5)ga2(3)76-ka3(2)na2(4)deru3(2)77tsu2(2)ta0(0)nai3(2)78-me2(2)ro2(3)dini0(2)79tsu2(2)tau3(5)suto2(3)80-ri3(2)-2(4)81ma3(2)do2(2)ni5(5)sasu0(2)82hi2(2)ka2(3)ru0(2)83ka2(2)ge3(5)no2(3)84-i3(2)ro2(4)ga3(2)85ma2(2)ba0(0)taku3(2)86-ta2(2)bi2(3)ni0(2)87ka2(2)wa3(5)ru2(3)88-yo0(2)u3(2)ni3(2)89G-90ma2da0ki3e291nai2ki492no0u2no2tskiwo29394ma2da0mi3e295nai296kyo2u0no0tai597H-you3ga298kaki5-3keshi2-099ta2-0to0100ki5101tsu5102na5i2103de2i2104tai3105I106107108109110111112113D (3x)ko3(2)to2(2)ba5(5)ni0(2)114de2(2)ki2(3)nai0(2)115ne2(2)gai3(5)ga2(3)116-ka3(2)na2(4)deru3(2)117tsu2(2)ta0(0)nai3(2)118-me2(2)ro2(3)dini0(2)119tsu2(2)tau3(5)suto2(3)120-ri3(2)-2(4)121ma3(2)do2(2)ni5(5)sasu0(2)122hi2(2)ka2(3)ru0(2)123ka2(2)ge3(5)no2(3)124-i3(2)ro2(4)ga3(2)125ma2(2)ba0(0)taku3(2)126-ta2(2)bi2(3)ni0(2)127ka2(2)wa3(5)ru2(3)128-yo0(2)u3(2)ni7(7)129JBLOW !(2)(3)130ME(5)(7)LOD -(0)(2)131IC(0)(2)ka2wa12ru11132STORM(2)(3)yo9u7ni7133BLOW !(2)(3)134ME(5)(7)LOD -(0)(2)135IC(0)(2)136STORM(2)(3)137BLOW !(2)(3)138ME(5)(7)LOD -(0)(2)139IC(0)(2)140STORM(2)(3)141BLOW !(2)(3)142ME(5)(7)LOD -(0)(2)143IC(0)(2)144STORM(2)(3)145Change tuning (R)