eBGDAECapo 3rd fret1=76 This4420is the end0122XXXXXXXXXXXX111233XXXXXXXXXXXXXXX130112XXXXXXXXXhold your XXXXXXXXXbreath andXXXXXX040count0122XXXX toXXXX tenXXXX111233XXXXXXXXXXXXXXX150112XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0Change tuning (R)