Standard (EADGBE)

OR

chords-

My Strumming Pattern:

v = down

^ = up

|v v |v v^| ^ ^|v v |