1=115SxSxSxSx442BDShShSStaShBDShShShSStaShSh3BDShShSStaShBDShShShSStaShSh4BDShShSStaShBDShShShSStaShSh5BDShShSStaShBDShShShSStaSh67