1Intro=134342345Verse 16789101112ShShSh13ShShSh14CC151617181920ShShSh21ShShSh22ShMTMTShSh23ShMTMTShCC24CCCCCC25CCCCCC26CCCCCC27CCCCCC28CCCCCC29CCCCCC30CCCCCC31CCCCCC32CCCCCC33CCCCCC34CCCCCC35CCCCCC36=94CCLFTHFTLFTHFTLFTHFT4437Chorus 1MTMTLFTMTMTLFT38MTMTLFTMTMTLFT39MTMTLFTMTMTLFT40MTMTLFTMTMTLFT41MTMTLFTMTMTLFT42MTMTLFTMTMTLFT43MTMTLFTMTMTLFT44Verse 2=1343445464748495051CCCCCC52CCCCCC53CC545556575859ShShSh60ShShSh61ShMTMTShSh62ShMTMTShCC63CCCCCC64CCCCCC65CCCCCC66CCCCCC67CCCCCC68CCCCCC69CCCCCC70CCCCCC71CCCCCC72CCCCCC73CCCCCC74CCCCCC75=94CCLFTHFTLFTHFTLFTHFT4476Chorus 2MTMTLFTMTMTLFT77MTMTLFTMTMTLFT78MTMTLFTMTMTLFT79MTMTLFTMTMTLFT80MTMTLFTMTMTLFT81MTMTLFTMTMTLFT82MTMTLFTMTMTLFT83Verse 3=1343484858687888990CCCCCC91CCCCCC92CC939495969798CCCCCC99CCCCCC100=94CCLFTHFTLFTHFTLFTHFT44101OutroMTMTLFTMTMTLFT102MTMTLFTMTMTLFT103MTMTLFTMTMTLFT104MTMTMTLFTMTMTMTLFT105MTMTLFTMTMTLFT106MTMTLFTLFTMTLFTMT107MTMTLFTMTMTLFT108MTMTLFTMTMTLFT109MTMTLFTMTMTLFT110MTCCMTCCMTCCLFTLFTCCMT111MTMTLFTMTMTLFT112MTMTLFTMTMTLFT113MTMTLFTMTMTLFT114MTCCMTCCMTCCLFTLFTCCMT115MTMTLFTMTMTLFT116MTMTLFTMTMTLFT117MTMTLFTMTMTLFT118MTMTLFTMTMTLFT119MTMTLFTMTMTLFT120MTMTLFTMTMTLFT121MTMTLFTMTMTLFT122MTCCMTCCMTCCLFTLFTCCMT123MTMTLFTMTMTLFT