eBGDAE1Intro=85F#m72242442Aadd924203D#m7(b5)22214D7M222052242P. M.let ring6242072221822209Verse 1=83A-22te-2242t-2242o24222na-22224i-shi-tage-P. M.let ringP. M.let ring10ku0024202420ni-2422424a242A-11mar-1i-1to-2021wa2021su-202120214gi-62021shi-20212224in-mokiteP. M.let ringP. M.let ring12ma-22224222422242211220122012201220t-13ta -22Ma-2242ko-2242ko-4222442242224242n-2242daroP. M.let ringlet ringP. M.let ring14o002420ko-2420022242242ro-2420ho-15bi1I-1se-2021ma-2021ma202120214ka-6ze20212021g-2024woya-nuP. M.let ringP. M.let ring162a22242224224224221722224222422422222224P. M.let ringP. M.let ring18Verse 2fu-2222422242Hi-24222tot-22224i-te-rusu19no00242024202420242420e242a-242med-P. M.let ringP. M.let ring20su11e2021tot-2021su202120214no62021de20212221omi-Hi-me21ki-22224222422242211220122012201220n-P. M.let ringP. M.let ring22o-22tsu-2242te-2242ru42224222422242422242umi-me-23Ki-002420no24202442420a-24202420miP. M.let ringP. M.24i1o1ri-2021go-2021244de6Mo202120212024n-yu-ka-252i-222422224242242242chi-
Shift pitch (R)