eBGDAE1Intro=140770255502202742770255502203ChorusXXXXXXXXXXXX220XXXXXX220XXX43x775XXX775553XXX5532020XX20XXX94P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.5Verse 1775775XXX77575553553XXX553202020XX20XXX775775XXX77575553553XXX553202020XX20XXX775775XXX77575553553XXX553202020XX20XXX274P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.6775775XXX77575553553XXX553202020XX20XXX775775XXX77575553553XXX553202020XX20XXX775775XXX77575553553XXX553202020XX20XXXP. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.7775775XXXXXX553553XXXXXX220220XXXXXXXXXXXX775775XXXXXX533XXXXXX2008Weird Part278910(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)11(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)12(2)(2)(2)(2)(2)(2)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(2)(2)(2)(2)(2)(2)13(2)(2)(2)(2)(2)(2)(7)(7)(7)(7)XXXXXXXX2222220014Bridge222222XXXX55555500222222XXXX9415535353XXXX424242Wierd rythm change - might use this for a solo02020XXXX16220XXX553XXX775XXXXXX9817Verse 25522XX2255XX5500222XXXX5503022022XX2255XXXX551414222XXXX5XXX7184185522XX2255XX5500XX22XXXX5503022022XX2255XXXX551414222XXXX5XXX7195522XX2255XX5500XX22XXXX5503022022XX2255XXXX551414222XXXX5XXX720Drum Solo770021222324525252752XXXXXXXXXXXX52XXX252527527572