1Intro=1284423456789LTxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSLTxSxSLTxSxS10xSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSLTxSxSxSxS11LTxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSLTxSxSLTxSxS12xSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxS13LTxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSLTxSxSLTxSxS14xSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSLTxSxSxSxS15LTxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSLTxSxSLTxSxS16xSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxS17LTxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSLTxSxSLTxSxS18xSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSLTxSxSxSxS19LTxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSLTxSxSLTxSxS20xSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxS21LTxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSLTxSxSLTxSxS22xSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSLTxSxSxSxS23LTxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSLTxSxSLTxSxS24xSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSxSSHFT25Riff-GuitarraCCHFToHSoHHFToHS26oHHFToHSoHHFToHS27oHHFToHSoHHFToHS28oHHFToHSoHHFToHS29CCHFToHSoHHFToHS30oHHFToHSoHHFToHS31oHHFToHSoHHFToHS32oHHFToHSSHFTHMTLMTHFTLFT33VersoCCHFTxHSxHHFTxHS34xHHFTxHSxHHFTxHS35xHHFTxHSxHHFTxHS36xHHFTxHSxHHFTxHS37CCHFTxHSxHHFTxHS38xHHFTxHSxHHFTxHS39xHHFTxHSxHHFTxHS40xHHFToHSoHHFToHS41CCHFTxHSxHHFTxHS42xHHFTxHSxHHFTxHS43xHHFTxHSxHHFTxHS44xHHFTxHSxHHFTxHS45CCHFTxHSxHHFTxHS46xHHFTxHSxHHFTxHS47xHHFTxHSxHHFTxHS48xHHFTxHSxHHFToHS49Pre-coroCCHFToHSoHHFToHS50oHHFToHSoHHFToHS51oHHFToHSoHHFToHS52oHHFToHSoHHFToHS53CCHFToHSoHHFToHS54oHHFToHSoHHFToHS55oHHFToHSoHHFToHS56oHHFToHSSHFTHMTLMTHFTLMTHFTLFTLFT57CoroCCHFToHSoHHFToHS58oHHFToHSoHHFToHS59oHHFToHSoHHFToHS60oHHFToHSoHHFToHS61CCHFToHSoHHFToHS62oHHFToHSoHHFToHS63oHHFToHSoHHFToHS64oHHFToHSSHFTHMTLMTHFTLFT65CCHFToHSoHHFToHS66oHHFToHSoHHFToHS67oHHFToHSoHHFToHS68oHHFToHSoHHFToHS69CCHFToHSoHHFToHS70oHHFToHSoHHFToHS71oHHFToHSoHHFToHS72oHHFToHSoHHFToHS73oHHFToHSSHFTHMTLMTHFTLFT74Riff-GuitarraCCHFToHoHSHFToH75oHHFToHoHSHFToH76oHHFToHoHSHFToH77oHHFToHoHSHFToH78CCHFToHoHSHFToH79oHHFToHoHSHFToH80oHHFToHoHSHFToH81oHHFToHSHFTHMTLMTHFTLFT82VersoCCHFTxHSxHHFTxHS83xHHFTxHSxHHFTxHS84xHHFTxHSxHHFTxHS85xHHFTxHSxHHFTxHS86CCHFTxHSxHHFTxHS87xHHFTxHSxHHFTxHS88xHHFTxHSxHHFTxHS89xHHFToHSoHHFToHS90CCHFTxHSxHHFTxHS91xHHFTxHSxHHFTxHS92xHHFTxHSxHHFTxHS93xHHFTxHSxHHFTxHS94CCHFTxHSxHHFTxHS95xHHFTxHSxHHFTxHS96xHHFTxHSxHHFTxHS97xHHFTxHSxHHFToHS98Pre-CoroCCHFToHSoHHFToHS99oHHFToHSoHHFToHS100oHHFToHSoHHFToHS101oHHFToHSoHHFToHS102CCHFToHSoHHFToHS103oHHFToHSoHHFToHS104oHHFToHSoHHFToHS105oHHFToHSSHFTHMTLMTHFTLMTHFTLFTLFT106CoroCCHFToHSoHHFToHS107oHHFToHSoHHFToHS108oHHFToHSoHHFToHS109oHHFToHSoHHFToHS110CCHFToHSoHHFToHS111oHHFToHSoHHFToHS112oHHFToHSoHHFToHS113oHHFToHSSHFTHMTLMTHFTLFT114CCHFToHSoHHFToHS115oHHFToHSoHHFToHS116oHHFToHSoHHFToHS117oHHFToHSoHHFToHS118CCHFToHSoHHFToHS119oHHFToHSoHHFToHS120oHHFToHSoHHFToHS121oHHFToHSoHHFToHS122oHHFToHSSHFTHMTLMTHFTLFT123CCHFToHoHSHFToH124oHHFToHoHSHFToH125oHHFToHoHSHFToH126oHHFToHoHSHFToH