1=801162IntroLTHFTLTHFTLTHFTLFTHFTLFTHFTLTLFT643LTHFTLTHFTLTHFTLFTHFTLFTHFTLTHFTLFTHFT4LTHFTLTHFTLTHFTLFTHFTLFTHFTLTLFT5LTHFTLTHFTLTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLTHFT6LTHFTLTHFTLTHFTLFTHFTLFTHFTLTLFT7LTHFTLTHFTLTHFTLFTHFTLFTHFTLTHFTLFTHFT8LTHFTLTHFTLTHFTLFTHFTLFTHFTLTLFT9LTHFTLTHFTLTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLTHFT10Verse Riff 1LTHFTLTHFTLTHFTLFTHFTLFTHFTLTLFT11LTHFTLTHFTLTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLTHFT12LTHFTLTHFTLTHFTLFTHFTLFTHFTLTLFT13LTHFTLTHFTLTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLTHFT14Verse Riff 2LTHFTLTHFTLTHFTLFTHFTLFTHFTLTLFT15LTHFTLTHFTLTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLTHFT16LTHFTLTHFTLTHFTLFTHFTLFTHFTLTLFT17LTHFTLTHFTLTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLTHFT18Verse Riff 3LTHFTLTHFTLTHFTLFTHFTLFTHFTLTLFT19LTHFTLTHFTLTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLTHFT20LTHFTLTHFTLTHFTLFTHFTLFTHFTLTLFT21LTHFTLTHFTLTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLTHFT22OutroBDLTCCHFTLTfHSfHLTHFTfHBDLFTfHHFTLFTfHSfHLTfHLFTfH23BDLToHHFTLTfHSfHLTHFTfHBDLFTfHHFTLFTfHSfHBDMTLTHFT24BDLTCCHFTLTfHSfHLTHFTfHBDLFTfHHFTLFTfHSfHLTfHLFTfH25BDLToHHFTLTfHSfHLTHFTfHBDLFTfHHFTLFTfHSfHBDMTLTHFT26BDfHCCBDfHCC27BDfHCC