1=95ShBDShShSShShBDShShSSh442IntroShBDShShSShShBDShShSSh3ShBDShShSShShBDShShSSh4ShSBD5verse 1ShBDShShSShShBDShShSSh6ShBDShShSShShBDShShSSh7ShBDShShSShShBDShShSSh8ShBDShShSShShBDShShSSh9ShBDShShSShShBDShShSSh10ShBDShShSShShBDShShSSh11ShBDShShSShShBDShShSSh12ShBDShShSShShBDShShSSh13ShBDShShSShShBDShShSSh14ShBDShShSShShBDShShSSh15ShBDShShSShShBDShShSSh16ShBDShShSShShBDShShSSh17ShBDShShSShShBDShShSSh18ShBDShShSShShBDShShSSh19Sh20SSSS21SSFTFTSS22ShBDShShSShShBDShShSSh23Verse 2ShBDShShSShShBDShShSSh24ShBDShShSShShBDShShSSh25ShBDShShSShShBDShShSSh26ShBDShShSShShBDShShSSh27ShBDShShSShShBDShShSSh28ShBDShShSShShBDShShSSh29ShBDShShSShShBDShShSSh30ShBDShShSShShBDShShSSh31ShBDShShSShShBDShShSSh32ShBDShShSShShBDShShSSh33ShBDShShSShShBDShShSSh34ShBDShShSShShBDShShSSh35ShBDShShSShShBDShShSSh36Sh37FTFT38FTFTSFTSFTSFT39BridgeShCCBDShShSShShBDShShSSh40ShBDShShSShShBDShShSSh41ShBDShShSShShBDShShSSh42ShBDShShSShShBDShShSSh43ShBDShShSShShBDShShSSh44ShBDShShSShShBDShShSSh45ShBDShShSShShBDShShSSh46ShBDShShSShShBDShShSSh47(S)(S)(S)(S)(S)(S)(S)(S)(S)(S)(S)(S)(S)(S)(S)(S)48Verse 3ShBDShShSShShBDShShSSh49ShBDShShSShShBDShShSSh50ShBDShShSShShBDShShSSh51ShBDShShSShShBDShShSSh52ShBDShShSShShBDShShSSh53ShBDShShSShShBDShShSSh54ShBDShShSShShBDShShSSh55ShBDShShSShShBDShShSSh56ShBDShShSShShBDShShSSh57ShBDShShSShShBDShShSSh58ShBDShShSShShBDShShSSh59ShBDShShSShShBDShShSSh60ShBDShShSShShBDShShSSh61ShBDShShSShShBDShShSSh62Sh63SSSS64SoloShCCBDShShSShShBDShShSSh65ShBDShShSShShBDShShSSh66ShBDShShSShShBDShShSSh67ShBDShShSShShBDShShSSh68ShBDShShSShShBDShShSSh69ShBDShShSShShBDShShSSh70ShBDShShSShShBDShShSSh71ShBDShShSShShBDShShSSh72ShBDShShSShShBDShShSSh73ShBDShShSShShBDShShSSh74ShBDShShSShShBDShShSSh75ShBDShShSShShBDShShSSh76ShCCSBD