1=170SSLTHFTSHFTHFTLFT1642RCBDxHxHSRCxHxHRCBDxHxHSRCxHxHRCBDxHxHSRCxHxHSRCSLTSLTxHLTxHSRCSxHSxH3RCBDxHxHSRCxHxHRCBDxHxHSRCxHxHRCBDxHxHSRCxHxHSRCSLTSLTxHLTxHSRCSxHSxH4RCBDxHxHSRCxHxHRCBDxHxHSRCxHxHRCBDxHxHSRCxHxHSRCSLTSLTxHLTxHSRCSxHSxH5RCBDxHxHSRCxHxHRCBDxHxHSRCxHxHRCBDxHxHSRCxHxHSRCSLTSLTxHLTxHSRCSxHSxH6RCBDxHxHSRCxHxHRCBDxHxHSRCxHxHRCBDxHxHSRCxHxHSRCSLTSLTxHLTxHSRCSxHSxH7RCBDxHxHSRCxHxHRCBDxHxHSRCxHxHRCBDxHxHSRCxHxHSRCSLTSLTxHLTxHSRCSxHSxH8RCBDxHxHSRCxHxHRCBDxHxHSRCxHxHRCBDxHxHSRCxHxHSRCSLTSLTxHLTxHSRCSxHSxH9RCBDxHxHSRCxHxHRCBDxHxHSRCxHxHRCBDxHxHSRCxHxHSRCSLTSLTxHLTxHSRCSxHSxH10RCBDxHxHSRCxHxHRCBDxHxHSRCxHxHRCSxHSxHSRCxHxHSSRCSLTSLTxHLTxHSRCSxHSxH11LTfHfHSfHLTfHfHS12RCBDxHxHSRCxHxHRCBDxHxHSRCxHxHRCBDxHxHSRCxHxHSRCSLTSLTxHLTxHSRCSxHSxH1314151617