eBGDAEHarm.1Intro=110171719191917171719191917442171719181917181717Harm.31717191919171717191919174171719181917191914141212Harm.51616181818161717191919176191921212119232321232321232321232321Harm.71616181818161717191919178212119232321979997XXXXX79997XXXXX7999779997XXXXXXXXXX9101111991011119XXXXXXXXXX1045664XXXXX45664XXXXX4566445664XXXXXXXXXX5677556775XXXXXXXXXX1179997XXXXX79997XXXXX7999779997XXXXXXXXXX9101111991011119XXXXXXXXXX1245664XXXXX45664XXXXX4566445664XXXXXXXXXX5677556775XXXXXXXXXX13Interludio 1999714566415999716566417Verso 1181920212223244666655677XXXXXXXXXXXX55677XXXXXXXXXXXX25Coro 79997XXXXX79997XXXXX7999779997XXXXXXXXXX9101111991011119XXXXXXXXXX2645664XXXXX45664XXXXX4566445664XXXXXXXXXX5677556775XXXXXXXXXX2779997XXXXX79997XXXXX7999779997XXXXXXXXXX9101111991011119XXXXXXXXXX2845664XXXXX45664XXXXX4566445664XXXXXXXXXX5677556775XXXXXXXXXX29Verso 2799973031323334353637Coro 1 !!!!79997XXXXX79997XXXXX7999779997XXXXXXXXXX9101111991011119XXXXXXXXXX3845664XXXXX45664XXXXX4566445664XXXXXXXXXX5677556775XXXXXXXXXX3979997XXXXX79997XXXXX7999779997XXXXXXXXXX9101111991011119XXXXXXXXXX4045664XXXXX45664XXXXX4566445664XXXXXXXXXX5677556775XXXXXXXXXX4179997XXXXX79997XXXXX7999779997XXXXXXXXXX9101111991011119XXXXXXXXXX4245664XXXXX45664XXXXX4566445664XXXXXXXXXX5677556775XXXXXXXXXX4379997XXXXX79997XXXXX7999779997XXXXXXXXXX9101111991011119XXXXXXXXXX4445664XXXXX45664XXXXX4566445664XXXXXXXXXX5677556775XXXXXXXXXX45Puente79979109111146466454556747997971291048466454575797104999791091111504664545567517997914131211524666655677XXXXXXXXXXXX55677XXXXXXXXXXXX53Coro 2 !!!!!79997XXXXX79997XXXXX7999779997XXXXXXXXXX9101111991011119XXXXXXXXXX5445664XXXXX45664XXXXX4566445664XXXXXXXXXX5677556775XXXXXXXXXX5579997XXXXX79997XXXXX7999779997XXXXXXXXXX9101111991011119XXXXXXXXXX5645664XXXXX45664XXXXX4566445664XXXXXXXXXX5677556775XXXXXXXXXX5779997XXXXX79997XXXXX7999779997XXXXXXXXXX9101111991011119XXXXXXXXXX5845664XXXXX45664XXXXX4566445664XXXXXXXXXX5677556775XXXXXXXXXX5979997XXXXX79997XXXXX7999779997XXXXXXXXXX9101111991011119XXXXXXXXXX6045664XXXXX45664XXXXX4566445664XXXXXXXXXX5677556775XXXXXXXXXX61Puente 245664XXXXX45664XXXXX4566445664XXXXXXXXXX4566445664XXXXXXXXXX6255677XXXXX55677XXXXX5567755677XXXXXXXXXX5567755677XXXXXXXXXX6345664XXXXX45664XXXXX4566445664XXXXXXXXXX4566445664XXXXXXXXXX6455677XXXXX55677XXXXX5567755677XXXXXXXXXX5567755677XXXXXXXXXX6522244XXXXX22244XXXXX2224422244XXXXXXXXXX2224422244XXXXXXXXXX6622244XXXXX22244XXXXX22244222442320122067Verso 379997XXXXX79997XXXXX7999779997XXXXXXXXXX9101111991011119XXXXXXXXXX6845664XXXXX45664XXXXX4566445664XXXXXXXXXX5677556775XXXXXXXXXX6979997XXXXX79997XXXXX7999779997XXXXXXXXXX9101111991011119XXXXXXXXXX7045664XXXXX45664XXXXX4566445664XXXXXXXXXX5677556775XXXXXXXXXX71Interludio 27999772456647379997744566475Cambio76777879802320XXX2320XXX23202320XXXXXX222022208101220XXX01220XXX0122001220XXXXXX224422244282Coro final2320XXX2320XXX23202320XXXXXX222022208301220XXX01220XXX0122001220XXXXXX2244222442842320XXX2320XXX23202320XXXXXX222022208501220XXX01220XXX0122001220XXXXXX2244222442862320XXX2320XXX23202320XXXXXX222022208701220XXX01220XXX0122001220XXXXXX22442224428823200