You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAD1Intro=140442I can't figure out all the effects.0341251031031031031031031036103103103103103813(1)71031031031031031031038103103103103103813(1)910310310310310310310310103103103103103813(1)1110310310310310310310312103103103103103813(1)1310310310310310310310314103103103103103813(1)1510310310310310310310316103103103103103813(1)1710310310310310310310318103103103103103813(1)1910310310310310310310320103103103103103813213122818181818123312431253126818181818127312829VerseIsomaha,30moottorisaha31Teurastaja32jateurastettavat33Avopotilas,34palkkasotilas35Kumivaateja36periaate37ChorusPyצriilihamyl38lyjateurastajan39pyllytahdissa40vasaran41sirkkelitnuo,vies42tiהtuo43krematoriokuo44leman45103Sil103loin103ve103ri103103kuo10346103hah103103taa103103813(1)Kun47pit103103ja103hi103ki103nen10310348he103va103ri103huu103103813(1)taa49103Sil103mהt103pההs103103103purs10350103kah103103taa103103813Kun(1)se51lat103ti103al103103le103103ok10352103sen103103taa103103813(1)Se53is103tuu103103Neit103103syt10310354Ma103ri103an103103vie103813reen(1)Ja55tu103pat103103sai103103ta103tai103li56103vaa103103seen103pie103813ree(1)57103Pol103103vis103103tuu10310358paa103103vin103103e103813(1)teenJa59heit103tהה103103paa103103vin10310360a103te103ri103an103ve103813teen61Verse3Pa1ruhama,62moottorimuna63Kuristaja64jakuristettavat65Palkkasotilas,66avopotilas67Kumivaateon68periaate69ChorusPyצ103rii103103li103ha103103myl10370103ly103103ja103teu103813ta(1)rasjan71pyl103ly103103tah103103dis103sa10372va103sa103103ran103103813(1)73sirk103ke103lit103nuo,103103103vies10374103ti103ה103tuo103103813(1)75103kre103ma103to103ri103o103kuo10376103le103man103103103813Se77BridgeistuuNeitsyt78MarianviereenJa79tulipatsaitatai80vaaseenpieree81Polvistuu82paavineteenJa83heittההpaavin84aterianveteen85Pyצ3rii1lihamyl86ly8181ja81teu81ras81tajan87pyl3ly1tahdissa88va31saran89sirk3ke1nuo,litvies90ti81ה81tuo818181913kre1tomariokuo92leman93Chorus103Sil103loin103ve103ri103103kuo10394103hah103103taa103103813(1)Kun95pit103103ja103hi103ki103nen10310396he103va103ri103huu103103813(1)taa97103Sil103mהt103pההs103103103purs10398103kah103103taa103103813Kun(1)se99lat103ti103al103103le103103ok103100103sen103103taa103103813Se101is103tuu103103Neit103103syt103103102Ma103ri103an103103vie103813reen(1)Ja103tu103pat103103sai103103ta103tai103li104103vaa103103seen103pie103813ree(1)105103Pol103103vis103103tuu103103106paa103103vin103103e103813(1)teenJa107heit103tהה103103paa103103vin103103108a103te103ri103an103ve103813teen109ve103103103ve103teen...103103103teen...110ve103teen...103103103ve3813teen...11138133813
Change tuning (R)
Get Plus