eBGDAE1Intro I=904423456789Intro IIXXXX012330123301233012331233XXXX123310553553553553XXXXXXXXX5577551101233012330123301233123312331233XXXX125535535533455535575133012330123301233123314553553553553553XXXXXX557755150123301233012330123312331233let ring16555345553XXX55317Intro III0122002022003230let ringlet ringlet ring18220210320233020191220341200XX020002let ringlet ringlet ring2036585871073687521P. M.22Verse333333333333233333333333533P. M.24555555555255555555553530P. M.261111111111111P. M.27333333331111333P. M.P. M.283333333333333298X58X58X58X5333533P. M.305555555555555P. M.P. M.31555555535553530321111111111113333534Pre-Chorus7777778797545345224354223345345536777777879754534522437422345235387777778557535539777777655535535540777777855755535541777777141514151316171714141412P. M.4243Verse IIXXXX333333333333P. M.P. M.4485585585585533333533455555555555555P. M.P. M.46555555553530471111111111111483549Pre-Chorus II77777787975453452245042233453455517777778797545345224524223452355377777785575355547777776555355355557777778557555355567777771415141513161717141414125758Chorus1233123312331233XXXX1233XXXXXXXX59553553553553XXXXXXXXXXXXXXXXXX557755601233123312331233123312336155355334555355756231233123312331233XXXX1233XXXXXXXX63553553553553XXXXXX5577556412331233123312333315535536531313566Solo55553333555666556755553333888555556855553333555666556955553333000000007055553333555666557155553333888555557255553333555666557355553333888555557455553333555666557555553331247611111111111111114477111111111111111178000000000000000079000000000000000080Outro Chorus12331233123312331233XXXX1233XXXXXXXX81553553553553XXXXXXXXX553XXXXXX557755821233123312331233XXXXXXXXXXXX1233XXXXXXXX123355383553553XXX3455535575843123312331233XXXX1233XXXX1233XXXXXXXX85553553553553XXXXXXXXX553XXXXXXXXX557755861233123312331233XXXXXXXXXXXX1233XXXXXXXX123355387553553XXX3455535575883123312331233XXXX1233XXXX1233XXXXXXXX89553553553553XXXXXXXXX553XXXXXXXXX557755901233123312331233XXXXXXXXXXXX1233XXXXXXXX123355391553553XXX3455535575923123312331233XXXX1233XXXX1233XXXXXXXX93553553553553XXXXXXXXX553XXXXXXXXX557755941233123312331233XXXXXXXXXXXX1233XXXXXXXX1233553953333331111333333961233123312331233XXXXXXXXXXXX1233XXXXXXXX123355397553553XXX3455535575983123312331233XXXX1233XXXX1233XXXXXXXXAdd annotation1 Add annotationAdd annotation2 Add annotationAdd annotation3 Add annotationAdd annotation4 Add annotationAdd annotation5 Add annotationAdd annotation6 Add annotationAdd annotation7 Add annotationAdd annotation8 Add annotationAdd annotation9 Add annotationAdd annotation10 Add annotationAdd annotation11 Add annotationAdd annotation12 Add annotationAdd annotation13 Add annotationAdd annotation14 Add annotationAdd annotation15 Add annotationAdd annotation16 Add annotationAdd annotation17 Add annotationAdd annotation18 Add annotationAdd annotation19 Add annotationAdd annotation20 Add annotationAdd annotation21 Add annotationAdd annotation22 Add annotationAdd annotation23 Add annotationAdd annotation24 Add annotationAdd annotation25 Add annotationAdd annotation26 Add annotationAdd annotation27 Add annotationAdd annotation28 Add annotationAdd annotation29 Add annotationAdd annotation30 Add annotationAdd annotation31 Add annotationAdd annotation32 Add annotationAdd annotation33 Add annotationAdd annotation34 Add annotationAdd annotation35 Add annotationAdd annotation36 Add annotationAdd annotation37 Add annotationAdd annotation38 Add annotationAdd annotation39 Add annotationAdd annotation40 Add annotationAdd annotation41 Add annotationAdd annotation42 Add annotationAdd annotation43 Add annotationAdd annotation44 Add annotationAdd annotation45 Add annotationAdd annotation46 Add annotationAdd annotation47 Add annotationAdd annotation48 Add annotationAdd annotation49 Add annotationAdd annotation50 Add annotationAdd annotation51 Add annotationAdd annotation52 Add annotationAdd annotation53 Add annotationAdd annotation54 Add annotationAdd annotation55 Add annotationAdd annotation56 Add annotationAdd annotation57 Add annotationAdd annotation58 Add annotationAdd annotation59 Add annotationAdd annotation60 Add annotationAdd annotation61 Add annotationAdd annotation62 Add annotationAdd annotation63 Add annotationAdd annotation64 Add annotationAdd annotation65 Add annotationAdd annotation66 Add annotationAdd annotation67 Add annotationAdd annotation68 Add annotationAdd annotation69 Add annotationAdd annotation70 Add annotationAdd annotation71 Add annotationAdd annotation72 Add annotationAdd annotation73 Add annotationAdd annotation74 Add annotationAdd annotation75 Add annotationAdd annotation76 Add annotationAdd annotation77 Add annotationAdd annotation78 Add annotationAdd annotation79 Add annotationAdd annotation80 Add annotationAdd annotation81 Add annotationAdd annotation82 Add annotationAdd annotation83 Add annotationAdd annotation84 Add annotationAdd annotation85 Add annotationAdd annotation86 Add annotationAdd annotation87 Add annotationAdd annotation88 Add annotationAdd annotation89 Add annotationAdd annotation90 Add annotationAdd annotation91 Add annotationAdd annotation92 Add annotationAdd annotation93 Add annotationAdd annotation94 Add annotationAdd annotation95 Add annotationAdd annotation96 Add annotationAdd annotation97 Add annotationAdd annotation98 Add annotation