1=614423HFTxHLFTxHSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH4xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH5xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH6xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH7xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH8xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH9xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH10xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH11xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH12=62xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH13xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH14xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH15=61xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH16xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH17xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH18=61xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH19xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH20xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH21=57xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH22xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH23=60xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH24xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH25xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH26=62xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH27xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH28xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH29xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH30xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH31xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH32xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH33=62xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH34xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH35xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH36xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH37xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH38xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH39=61xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH40xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH41xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH42xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH43xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH44xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH45xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH46xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH47xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH48xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH49xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH50xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH51xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH52xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH53xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH54xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH55xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH56xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH57xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH58xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH59xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH60xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH61xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH62=62xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH63xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH64xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH65xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH66xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH67xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH68xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH69xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH70xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH71xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH72xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH73xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH74xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH75=64xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH76xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH77xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH78xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH79xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH80xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH81=63xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH82xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH83xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH84xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH85xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH86xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH87xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH88xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH89xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH90xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH91xHHFTxHLFTxHHFTSxHxHLFTxHHFTLFTxHSxH929394