1=140BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH4433332IntroBDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH33333BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHxHLTLFTLTLFTASLFT333334BDASoHASCC1ASBDASCC233335Verse 1BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH33336BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH33337BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH33338BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH33339BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333310BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333311BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333312ASxHCC1xHASxHASxHoHASxHASxHCC1xHASxHASoHxHASxH333313BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333314BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333315BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333316BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333317BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333318BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333319BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333320BDxHCC1xHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333321ChorusBDxHCC1xHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333322BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333323BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333324BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333325BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333326BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333327BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333328ASxHCC1xHASxHASxHoHASxHASxHCC1xHASxHASoHxHASxH333329BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333330BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333331BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333332BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333333ASCC1BDHMTLTLFTBDASxHASoHBDBDASxH34ASCC1BDHMTLTLFTBDASxHASoHBDBDASxH35ASBDCC1ASBDCC1ASBD36ASBDCC1ASBDCC137ASBDCC1ASHMTBDoHASCC1BDASBDLTASBDCC1LT38Verse 2BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333339BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333340BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333341BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333342BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333343BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333344BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333345ASxHCC1xHASxHASxHoHASxHASxHCC1xHASxHASoHxHASxH333346BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333347BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333348BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333349BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333350BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333351BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333352BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333353BDxHCC1xHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333354ChorusBDxHCC1xHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333355BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333356BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333357BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333358BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333359BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333360BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333361ASxHCC1xHASxHASxHoHASxHASxHCC1xHASxHASoHxHASxH333362BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333363BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333364BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333365BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333366ASCC1BDHMTLTLFTBDASxHASoHBDBDASxH67ASCC1BDHMTLTLFTBDASxHASoHBDBDASxH68ASBDCC1ASBDCC1ASBD69ASBDCC1ASBDxHxHASxHBDxHASBDxHASBDxH33370ASBDCC1ASBDxHASBDxHASBDoHCC2BDxHxHASBDxHASBDxH333371BridgeBDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333372BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333373BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333374BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333375BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333376BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333377BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333378BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333379CC1BDoHBD80CC1BDoHBDBDCC1xHBDxH381ASxHxHxHBDoHxHBDoHxHASoHBDxHxHBDxHxHBD333382ASxHxHxHBDoHxHBDoHxHASoHBDxHxHBDxHxHBD333383ASoHxHxHxHBDxHBDxHASoHxHBDoHxHBDCC1AS333384xHBDASASBDfHxHxHBDASBDoHASCC2BDxHBD3385Verse 3BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333386BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333387BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333388BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333389BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333390BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333391BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333392ASxHCC1xHASxHASxHoHASxHASxHCC1xHASxHASoHxHASxH333393BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333394BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333395BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333396BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333397BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333398BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH333399BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH3333100BDxHCC1xHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH3333101ChorusBDxHCC1xHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH3333102BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH3333103BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH3333104BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH3333105BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH3333106BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH3333107BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH3333108ASxHCC1xHASxHASxHoHASxHASxHCC1xHASxHASoHxHASxH3333109BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH3333110BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH3333111BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH3333112BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH3333113ASCC1BDHMTLTLFTBDASxHASoHBDBDASxH114ASCC1BDHMTLTLFTBDASxHASoHBDBDASxH115ASBDCC1ASBDCC1ASBD116ASBDCC1ASBDxHxHASxHBDxHASBDxHASBDxH333117ASBDCC1ASBDxHASBDxHASBDoHCC2BDxHxHASBDxHASBDxH3333118ASxHCC1xHASxHASxHCC1xHASoHASxHCC1xHASxHASoHxHASxH3333119ChorusBDxHCC1xHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH3333120BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH3333121BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH3333122BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH3333123BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH3333124BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH3333125BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH3333126ASxHCC1xHASxHASxHoHASxHASxHCC1xHASxHASoHxHASxH3333127BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH3333128BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH3333129BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH3333130BDxHxHBDxHASxHoHxHBDxHxHBDxHASoHBDxHxH3333131ASCC1BDHMTLTLFTBDASxHASoHBDBDASxH132ASCC1BDHMTLTLFTBDASxHASoHBDBDASxH133=100ASBDCC1ASBDCC1ASBD134=70ASBDCC124135OutroASCC1BDBDoHBDASHMTLTLFTCC1BDASHMTLTLFTxHASBDCC1BDBDBDBD44136oHASxHBDxHBDBDxHBDoHASBDASxHBDCC1BD137oHASxHBDxHBDBDBDxHoHASASASxHESASCC1BD138BDBDESASCC1BDBDESCC1ASBDBD139ASCC1ASHMTLTLFTASHMTHMTHMTLMTLMTLTLTLFTASHMTLTHFTLFTLFTASHMTLMTLTHFTLFTBDBDASCC1140Sleighbells/Children Singing141142143144145146147148149