1=60442Prze-pra-szamCiê!3Zato¿e,4wy-wró-ci-³emca-³e¿y-cieTwe.Iwy-bacz5mika¿-rzecz,6któ-kie-dyœprze-ra-zi-lemCie.Pa-miê-tam7jakO-o-o...8Przezu-li-cezwiel-gra-cj¹sz³aœ.Pa-miê-tam9jakO-o-o...10Namójwi-doko-dwró-ci-³aœtwarz.112412WeŸmnieweœnie4413zemn¹b¹dŸ,14WeœnieweŸmnie15ca-³¹no-o-oc.16Pa-mie-tamdzieñ2417wmu-ze-um,4418tam-taPa-nia¿o-tar-³a³zyU-pa-d³em19nali-no-le-um,20ser-cecze-goœod-mó-wi-³omi.Awte-dy21TyO-o-o...22Po-chy-li-³aœsiêbypo-mócmi.Iwte-dy23TyO-o-o...24Po-wie-dzia-³aœmi,¿emu-szê¿yæ25O-o-o2426WeŸmnieweœnie4427zemn¹b¹dŸ28WeŸmnieweœnie29zemn¹b¹dŸ30WeŸmniewesnie31zemn¹b¹dŸ32WeœnieweŸmnie33ca-³¹no-o-oc.34Ppa2435pampampampapapapapapapampa4436papapampampapapapapapapapampa37pampampapampapampapampa38papapapapampapapapapapapapaAte-razlet ringlet ringlet ringlet ring39chodŸ()()()()tudomnie40o-()()cza-()()Bê-depo-wia-da³ryCiIte-razlet ringlet ringlet ringlet ring41si¹dŸ()()()()ko-³omnie42rze-()()s³y-()()Ta-kichczynieu-sza³nikt.Za-mie-nielet ringlet ringlet ringlet ring43Ciê()()()()O-o-o...44li-()()zaw-()()wko-ra-ki,któ-reszemam.Iniebójlet ringlet ringlet ringlet ring45siê()()()()O-o-o...46sta-()()mno-()()niezo-wieCiêwcie-œciachz³ychlet ringlet ringlet ringlet ring47O-()()o-o2448WeŸmnie()()weœnie()()4449ze()()()()mn¹b¹dŸlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring50WeŸmnie()()zeœnie()()51ze()()()()mn¹b¹dŸ52WeŸmnie()()weœnie()()let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring53ze()()()()mn¹b¹dŸ54WeŸmnie()()weœnie()()55ze()()()()mn¹b¹dŸlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring56Hmmmmmmmmmmmmm()()()()57Hmmmmmmmmmmmmm()()()()58Hmmmmmmmmmmmmm()()()()let ring59=40Hmmmmmmmmmmmmm()()60=110Hm...