eBGDAE1=120Bm23442234422344223442XXXXXXXXXX442D2320232023202320XXXXXXXX3A02220022200222002220XXXXXXXXXX4G300023300023300023300023XXXXXXXXXXXX5Bm23442234422344223442XXXXXXXXXX6D2320232023202320XXXXXXXX7A02220022200222002220XXXXXXXXXX8G300023300023300023300023XXXXXXXXXXXX9Bm23442234422344223442XXXXXXXXXX10D2320232023202320XXXXXXXX11A02220022200222002220XXXXXXXXXX12G300023300023300023300023XXXXXXXXXXXX13Bm23442234422344223442XXXXXXXXXX14D2320232023202320XXXXXXXX15A02220022200222002220XXXXXXXXXX16G300023300023300023300023XXXXXXXXXXXX17Bm23442234422344223442XXXXXXXXXX18G300023300023300023300023XXXXXXXXXXXX19A02220022200222002220XXXXXXXXXX20D232023202320D/C#23204232042320421Bm23442234422344223442XXXXXXXXXX22G300023300023300023300023XXXXXXXXXXXX23A02220022200222002220XXXXXXXXXX24D2320D/C#232042320423204